תלפ"ז

כיצד להגיש התנגדות?

כיצד להגיש התנגדות?


מתוך אתר של אדם טבע ודין:
http://www.yarok.org.il/text_item.aspx?tid=50

 

הציבור חייב להיות מעורב

כמה פעמים עמדתם המומים מול מחלף חדש שניבנה ליד אזור מגוריכם? כמה פעמים נדהמתם לגלות אזור תעשיה חדש הנבנה בצמידות לשכונתכם? או שגיליתם שהשטח הירוק בשכונתכם עתיד להפוך לשטח בנוי וחשבתם שאין באפשרותכם להשפיע ולשנות את הגזירה?

ובכן, גם לך היכולת להשפיע על עיצוב סביבת מגוריך ואיכות חייך !!!

השפעת התכנון על איכות חיינו

לתכנון השפעה רבה על איכות חיינו, הן בערים והן מחוצה להן. ביכולתו של תכנון נכון, המבוסס על ראיה לטווח רחוק וטובת הציבור, להקל על חיינו ולהפכם איכותיים יותר. לתכנון ארצי ואזורי יש השפעה על מפגעים סביבתיים הנגרמים ממיקומים של שימושי קרקע שונים כמו תכנון כביש סואן ליד ישוב, מיקום אזורי תעשיה ליד מגורים או בניה על שטחים פתוחים בעלי ערך. ברמה המקומית משפיע התכנון בתחומים רבים עוד יותר: קירבה של מגורים למוקדים רועשים או מזהמים כמו תעשיה ומסחר, אי אספקת תחבורה ציבורית להקלת נגישות, מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים בערים, גובה המבנים והמרחק ביניהם ועוד.

כיצד ומתי ניתן להשפיע על התכנון ?

חוק התכנון והבנייה (תשכ"ה, 1965) קובע את הליכי התכנון, מעורבות הציבור בתכנון ואת אמצעי הבדיקה לגבי השפעתם העתידית של פרוייקטים. מוסדות התכנון, הכוללים ערכאות תכנון שונות (ועדה מקומית, מחוזית ומועצה ארצית) דנים בתכניות השונות המוגשות אליהם. רשאים להכין תכנית מתאר הם מוסדות התכנון עצמם, רשויות מקומיות, משרדים ממשלתיים וכן בעל קרקע או מי שיש לו עניין בקרקע. מוסד התכנון דן בתכנית שמוגשת לו בהתאם לסמכויות המוקנות לו והוא המחליט האם להפקידה.

במידה והוחלט על הפקדת התכנית יש זכות לנוגעים בדבר, בתקופת ההפקדה, לעיין בתכניות וכן להתנגד לאישורן באמצעות הליך פורמאלי מסודר. לאחרונה יצאה הוראה חדשה ממשרד הפנים, בעקבות החלטה שניתנה בנושא בבית משפט מחוזי בת"א, המאפשרת עיון בתכניות שטרם הופקדו, לרבות עיון במסמכים הרלוונטיים של התכנית שנידונו במוסדות התכנון ובפרוטוקולים של ישיבות מוסד התכנון הדן בתכנית.

מה ניתן לעשות לפני הפקדת התכנית במוסדות התכנון?

1.     להוציא מסמכי עמדה ציבוריים הקשורים לתוכנית, לגורמים הרלוונטיים.

2.     לדרוש להשתתף כנציגי ציבור בדיוני ההפקדה במוסד התכנון.

3.     להפעיל לחץ על המועצה המקומית/עירייה בכדי שלא תמליץ על הפקדת התכנית, הפוגעת באיכות החיים והסביבה.

4.     יש להניח כי התכנית משפיעה על תושבים נוספים באזור ולכן מומלץ לגייס גם אותם למאבק.

 

גיוס והפעלת תקשורת מקומית, אזורית וארצית לצורך הדגשת בעייתיות התוכנית והשפעותיה. שימוש בתקשורת יאפשר להעלות את מודעות הציבור, וליידע את מקבלי ההחלטות שקיים ציבור שאיכפת לו, ושהוא מעורב בנושאים הקשורים לסביבתו.

יש חשיבות רבה למעורבות הציבור בהליכי התכנון. רק מעורבות רחבה, הפעלת לחץ והשקעת מאמצים לאורך זמן ישפרו את המצב הקיים ויתרמו להתאמת התכניות לצרכי הציבור ולאיכות חייו.

 

רצוי לשלב את הפעילות בנושא תכנון ובניה בפעילויות תקשורתיות, ציבוריות ובמקרה הצורך גם משפטיות.

 

איך מתנגדים לתכנית?

חוק התכנון והבניה מחייב פרסום לגבי הפקדת תכנית ברשומות ובעיתונים ארציים ומקומיים. החוק מאפשר לכל המעונין בתכנית לעיין בה ולהתנגד לאישורה בתקופת ההפקדה.

יש לבדוק היטב את כל הפרטים הקשורים לתכנית. מומלץ לגשת למשרדי הועדה המקומית או המחוזית ולעיין בתכניות. רצוי להצטייד בשם התכנית או מספרה כולל מס’ גוש וחלקה עליה חלה התכנית. התנגדות היא מסמך המוגש למוסד התכנון, במטרה להשפיע על אישורה של תכנית לפיתוח ובניה.

עפ"י חוק התכנון והבניה, סעיף 100, "כל המעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע ע"י התכנית שהוגשה, רשאי להגיש התנגדות."

כמה זמן עומד לרשות המתנגד?

ניתן להגיש התנגדות לתכנית תוך 60 יום מתאריך פרסום ההודעה על הפקדתה. התנגדות לשימוש חורג או הקלה - יש להגיש במועד שקבעה הוועדה המקומית, בדרך כלל 15 יום מפרסום הבקשה.

היכן מגישים את ההתנגדות?

ההתנגדות מוגשת למוסד שמוסמך לדון בה. עותק נוסף נמסר למוסד הנמוך ממנו בהיררכיה.

1.     התנגדות לתכנית מתאר מחוזית מוגשת למועצה הארצית, עותק לועדה מחוזית.

2.     התנגדות לתכנית מתאר מקומית בסמכות ועדה מחוזית מוגשת לועדה המחוזית, עותק לועדה המקומית.

3.     התנגדות לבקשה לשימוש חורג או להקלה מוגשת לועדה המקומית.

אילו מסמכים יש לצרף להתנגדות? 

1. תצהיר - חובה להגיש תצהיר חתום בפני עו"ד.

2.חוות דעת מקצועית - מומלץ לצרף חוות דעת של אנשי מקצוע ומומחים שיתרמו לשיקולי הוועדה בשמיעת התנגדויות.

3. מכתבי התנגדות נוספים - עצומה או מכתבי התנגדות נוספים של תושבים עשויים לחזק את ההתנגדות.

4. אמצעי המחשה - מומלץ לצרף תמונות, צילומים ומפות.


לאחר הגשת ההתנגדויות, מתקיים דיון בהתנגדויות בפני הועדה לתכנון ובניה, אליו מחוייבות הועדות לזמן כל מתנגד ולשמוע את טיעוניו.

כיצד יכולה "אדם, טבע ודין" לסייע?

ל"אדם טבע ודין" מעמד סטטוטורי בחוק התכנון והבניה, המאפשר לה להגיש התנגדויות בשם הציבור הרחב. אדם טבע ודין פועלת רבות במישור התכנוני לשם הגשת סיוע במקום בו נושא סביבתי כלשהו הינו בעל היבט ציבורי נרחב.

לאחר השגת כל המסמכים הקשורים לתכנית (תשריטים, תקנון וכד’), נבדקת התכנית לגופה, על היבטיה ומשמעויותיה. אנו פועלים במישורים שונים בהתאם לצורך, לרבות ייצוג בהליכי התנגדות ובהליכים משפטיים בבתי המשפט, הגשת חוות דעת תכנוניות ומתן יעוץ תכנוני–משפטי ופעילות ציבורית– תקשורתית לשם מתן סיוע הולם.

כאמור, יש חשיבות רבה למעורבות הציבור בהליכי התכנון. רק מעורבות רחבה, הפעלת לחץ והשקעת מאמצים לאורך זמן ישפרו את המצב הקיים ויתרמו להתאמת התכניות לצרכי הציבור ולאיכות חיי.

 

לקבלת עלון הסברה ניתן להתקשר למירי 03-5669939 שלוחה 107

 

 תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.