מנהל קהילתי תלפיות מזרח

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

הרשמה למעון שבלול -

הנחיות למילוי הטופס:

מעונות הגיל רך של מנהל קהילתי תלפיות מזרח שנה"ל תשע"ו/ז (2017-2016)

אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך של מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל-תלפיות מזרח וארנונה הצעירה.

הרשת משקיעה מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותם. 

המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין הרשת (להלן המתנ"ס) לבניכם ההורים. 

אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, מעשירה ובטוחה.

פרטי התקשרות:
כיתה
משך זמן פעילות:
מועדי הפעלה:
א. המעון יפעל מ- 1.9.2016 עד 31.8.2017 למעט שבתות, חגים, מועדים וחופשות כפי שיפורסם בלוח החופשות של משרד העבודה ו/או החברה למתנ"סים הארצית.
ב. זמני הפעילות: 1) יום לימודים רגיל: ימים א'-ה' בין השעות 07:00-16:00 יום ו' בין השעות 07:00-12:30 ג. פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים – קליטת הילדים: א. ילד ממשיך – שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא. ב. ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד. ד. במסגרת המעון תינתן: 1) ארוחת בוקר. 2) ארוחת צהריים בשרית . 3) פת מנחה.
שעות סגירת המעון:
א.ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף 2 ב' ב.המתנ"ס יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. כל 10 דקות נוספות, יחוייבו ב-10 ₪ נוספים. ג.התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס.
4. הולכת ילדים: א.האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל 18 ) אחר מטעמם. ב.הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג').
תשלום
עלות שכר לימוד למסגרת לגילאי שנה וארבעה חודשים ועד שנתיים (אפרוחים) ולגילאי שנתיים עד שלוש (פרפרים) יהיה 1,978ש"ח (תעריף תמ"ת 1,799ש"ח + אבטחה חוגי העשרה וביטוח 179 ש"ח). עלות שכר לימוד לתינוקיה (שבלולים ופשושים) –גילאי 3 חודשים עד שנה ושלושה חודשים יהיה 2,465ש"ח (תעריף תמ"ת 2,365ש"ח + אבטחה) כיתת פשושים לגילאי 3 חודשים ועד שנה ושלושה חודשים אינה מוכרת ע"י תמ"ת.
א.התשלום עבור המעון מחולק ל-12 תשלומים . ב. ההורים ישלמו עם חתימת החוזה ,דמי הרשמה בסך 133 ₪ ("להלן: דמי רישום") (בהתאם להנחיות משרד הכלכלה) שלא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה. ג.מקדמה בסך 500ש"ח תשולם במעמד חתימת החוזה ותקוזז משכר הלימוד של חודש ספטמבר 2016. ד.סכום התשלום עבור סל התרבות יתקיים על פי החלטת ועד הורים, יחד עם מנהלת המעון. הגביה תעשה במזכירות המתנ"ס באמצעות חיוב הוראת הקבע או כרטיס אשראי. ה.ההנחות יינתנו על המחיר הנמוך בהתאם להשתתפות הילד במסגרות המעונות לגיל הרך בלבד. ו.התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע או הוראת כרטיס אשראי, בפריסה של 12 תשלומים עוקבים. ז.שכר הלימוד מתעדכן ומונחה על ידי משרד הכלכלה מדי שנה. ח.שכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה, מחלה או כל סיבה שהיא. ט.כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב ומראש בת 14 ימים. י.הוראת תשלום שחזרה תחויב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה. יא.באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למתנ"ס. יב.תאריך ביצוע בהוראת קבע או כרטיסי אשראי יתבצע בכל 10 לחודש (במידה ותאריך החיוב אינו ביום עסקים ההורדה תתבצע ביום העסקים שלפני כן). יג.המתנ"ס יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה (אם תתקבל). אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודשי.
6. תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים: א. הורים הרוצים להוציא את ילדם מהמעון ימלאו טופס ביטול השתתפות חודש ימים מראש, במזכירות המתנ"ס. ב. ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן א',יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד לבקר במעון. ג. במקרה של אי הודעה ומילוי טופס ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת הילד מהמסגרת. ד. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. ה. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד במעון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה. ו. בידי המינהל הקהילתי שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור. ז. ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד, מלחמה וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד הכלכלה.
7. בריאות הילד: א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו. ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים. ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול. ז.כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
8. שימוש בתמונות של הילדים א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ של המעון ואו העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס. ב. הריני מאשר קבלת מסרונים ואו דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.
על החתום:
נספח א'
הצהרת מידע בדבר בריאות הילד
1. לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול במסגרת המעון.
3. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם התגלותה. 4. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
5. בדיקת חום - הנני מאשר למטפלת לבדוק חום לילד שלי במד חום דיגיטלי:
6. מידע רפואי
הערות: ·יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה. ·חל איסור על עובדות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.
נספח ב'
טופס רישום למעונות לגיל הרך במתנ"ס: תלפ"ז שנה"ל תשע"ו-ז 2016-2017
פרטי הילד/ה:
פרטי ההורים
נספח ג'
הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם
1. בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר מטעם המשפחה.
2. שמות המבוגרים הרשאיים להוציא את בני/בתי מהמעון:
3. אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך למנהלת המעון / אחראית כתה.
  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט |חוגים