סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

מינהל קהילתי ע"ש שאלתיאל תלפיות מזרח

מכרז פומבי מס' 1/17

מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר

 

מהות ההתקשרות: אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד חדר כושר אשר יוצב במרכז הספורט בלב שכונת תלפיות מזרח ומתן שירותי תחזוקה עבור הציוד הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מחיר המכרז: 500 ₪ לרכישה במשרדי המינהל הקהילתי (רחוב עולי הגרדום 13, ירושלים) בין הימים א'-ה' בשעות העבודה הרגילות.

כנס מציעים: יערך ביום 17.12.2017 בשעה 12:00.

מקום המפגש: רחוב דוד רזיאל 48, ירושלים.

מציע שלא ישתתף בכנס המציעים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 24.12.2017 (כולל).

מועד אחרון להגשה: עד ליום ד', ה- 3.1.2018 עד השעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים (לא לשלוח בדואר).

מען לפרטים: יואב רוטשילד -  yoav@talpiot.matnasim.co.il

טלפון: 02-6732877

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם כמפורט המסמכי המכרז. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, תגברנה הוראות מסמכי המכרז.

  • ראיית חשבונות
  • מתנסנט |חוגים