חוזה לקייטנות גני החופש הגדול, גני הילדים תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

חוזה לקייטנות גני החופש הגדול, גני הילדים תשפ"ב
קייטנת "גני החופש הגדול" בגני הילדים, של המנהלים הקהילתיים בשיתוף עריית ירושלים
בתאריכים: מחזור א' - 3-21/7/2021, ד' תמוז-כ"ב תמוז תשפ"ב
מחזור ב' - 24-28/7/2021
(לא כולל ימי שישי ).

(להלן המינהל)
לבין הורי התלמיד
(להלן "הילד")
(להלן "הילד")
(להלן "ההורים")
פרטי הילד:
מין
פרטי ההורים:
אמצעי תשלום
בחר כרטיס אשראי
תשלום
טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם לצהרון
מאת: הורי התלמיד/ה
מין
אני מצהיר/ה כי (סמן את האפשרות הנכונה):
(באחריות ההורים למלא טופס הצהרת בריאות נוסף במשרדי המינהל הקהילתי לפני תחילת הקייטנה)
3.. יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת
4.. בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע:
5.בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון
מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית/הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה.
6. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.
7. אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.
אישור פינוי לקבלת טיפול רפואי
אני מאשר/ת – לא מאשר/ת (יש להקיף בעיגול) פינוי של ילדי לקבלת טיפול רפואי דחוף במידת הצורך או לפי בקשתי. אני יודע/ת כי ייתכן ואשא בעלויות הטיפול והפינוי.
טופס איסוף ילד מהקייטנה
בני/בתי יוצאו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני בתי מהקייטנה הם:
במידה ואהיה מעוניין כי בני/בתי יוצאו ע"י מבוגר ששמו אינו מוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע בכתב על כך מראש לצוות הקייטנה.
צילום ילדים במסגרות
אני מאשר/ת / לא מאשר/ת (יש להקיף בעיגול) פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בגן, באתר האינטרנט של המינהל הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על-ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה ומכאן ניתנת הסכמתנו. הננו מתחייבים בזאת כי לא תעלה על ידנו/ או על יד מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המינהל בתמונות בני/ ביתי באתר המינהל או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המינהל, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.
כתב הצהרה והתחייבות - ילד עם מגבלות אלרגניות בצהרון
אנו הח"מ
(פירוט המגבלה)
(פירוט המגבלה)
(פירוט ההשגחה והטיפול)
מצהירים ומתחייבים כדלהלן:
1.ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
2.הננו מתחייבים להמציא מיד בסמוך לרישום ולא יאוחר מ – 7 ימים ממועד החתימה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל, שבו תתואר האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה. במסמך המזונות והחומרים שהילד אלרגי אליהם, התסמינים הטיפול הרפואי הנדרש לצורך מתן עזרה ראשונה לילד במקרה של חשיפה.
3.אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
4.אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.
(לפרט האמצעים הנדרשים)
6.כמו כן הננו מתחייבים להפקיד במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר-תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, תוך ציון שמו של התלמיד ופרטיו וכן תצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה. מזרק נוסף, ועליו שם, יימצא בתיקו האישי של התלמיד. ידוע לנו שבאחריותנו להחליף את המזרק כאשר תמה תקופת התוקף של המזרק.
7.אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול לשהות בצהרון ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים הרגישות עלולה להתפרץ (אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה).
8.באחריותנו להעביר לצוות הרלוונטי בגן את כל המידע, על מנת שהמתנ"ס יידע את כל הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון.
9.באחריותנו לאשר את הרכב המזון. ידוע לנו כי ככל שלא נאשר את הרכב המזון, נוכל לספק לילדינו את המזון המותאם באופן עצמאי ובהתאם יקוזז מהתשלום החלק היחסי. הזמנת הארוחה כפופה לאישור של ספק המזון ואין בדברים שלעיל התחייבות לספק מנה מותאמת. (הנושא באחריות משרד החינוך ולא תהיה תביעה)
10.ידוע לנו כי מצב של אלרגיה למזון מסכנת חיים נכלל בתבחינים המאפשרים קבלת סיוע ממוקד מהוועדה הבין משרדית להעסקת מלווה אישית (סייעת רפואית) בחינוך הרגיל. במידה ואין בכוונתנו להגיש בקשה לסיוע אז באחריותנו לתת את כל הסיוע ושיתוף הפעולה הנדרש כדי שהצוות יוכל לתת טיפול מיטבי, ככל שניתן במסגרת המגבלות.
11.אנו מייפים את כוחו של צוות הצהרון להעניק לילד את הטיפול המתואר במסמך הרפואי בכל מקרה שבו יפתח הילד תגובה אלרגית. כל זאת מבלי שתהיה בכך משום הטלת חובה או אחריות על המתנ"ס.
12.אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.
ולראיה באנו על החתום
מאשרים החתימות הנ"ל
הנדון: מתן טיפול תרופתי מציל חיים במעון לילד שאובחן כלוקה באלרגיה ( מילוי באחריות הרופא).
(יש לכתוב באותיות דפוס לטיניות)
על שינוי חריג במצבו בריאותו/ה יש להודיע להורי הילד/ה, או, במידת הצורך, לפנותו/ה למוקד חירום מד"א, מרפאה או בית חולים).
על שינוי חריג במצבו בריאותו/ה יש להודיע להורי הילד/ה, או, במידת הצורך, לפנותו/ה למוקד חירום מד"א, מרפאה או בית חולים).
הריני לאשר כי הילד/ה רשאי/ת לבקר במעון וכי אפשר לתת לו/ה את הטיפול התרופתי מציל חיים במסגרת המעון.
(תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים)
* המלצה לסייעת
חתמו כאן

התקנון

הואיל והמינהל עתיד להפעיל, במהלך החודשים יולי 2022 (מסלול א' 3-21/7/2022 מסלול ב' 24-28/7/2022) קייטנת קיץ (להלן הקייטנה) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של העירייה, משרד החינוך והמינהלים הקהילתיים, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לקייטנה זו, ולהתקשר לשם כך עם המינהל בהסכם. והואיל והפעלתה של הקייטנה כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המינהל, כאמור בהסכם זה.

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1.פעילות הקייטנה תתקיים בשני מסלולים בתאריכים מסלול א' - 1-22/7/2021, כ"א תמוז-י"ג אב תשפ"א , מסלול ב' - 25-29/7/2021 ט"ז-כ' אב תשפ"א. סה"כ 15 ימים מסלול א',
5 ימים מסלול ב' (לא כולל ימי שישי ותשעה באב).
הבוקר במסגרת קייטנת "גני החופש הגדול" וצהרוני הקיץ תשפ"ב

 

2.שעות הפעילות בקייטנה תהיינה 07:30-13:00 וצהרון בין השעות 13:00-16:00. (פתיחת הגן ב-07:30).

 

3.הפעלת התוכנית ועלות תעריפי תשלומי הורים מותנית באישור ומימון משרד החינוך ו/או העירייה. ועלולים להשתנות בהתאם לשינויים שיוכתבו ע"י משרד החינוך ו/או העירייה או שיהיו תוצאה של השינויים בהשתתפות הכספית של גורמים אלה בתוכנית.
להורים לא תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

 

4.שימו לב ארוחת הבוקר באחריות ההורים ובמסגרת הצהרון תוגש ארוחת צהריים חמה.

 

5.יש לאסוף את ילדם לא יאוחר משעת סיום הקייטנה אליה נרשמו. איסוף הילדים יעשה ע"י מבוגר מעל גיל 12. לא יותר איסוף של ילד/ה ע"י מבוגר שפרטיו אינם רשומים בטופס המצורף ללא אישור הורים. 

 

6.המינהל הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול בכיתה/ גן ספציפי.

 

7.מובהר בזאת כי פתיחת המסגרות מותנת במינימום 18 נרשמים.

 

8.ההרשמה אינה מחייבת פתיחת קבוצה. יש להתעדכן בהודעה מראש אצל רכזות המנהלים הקהילתיים.

 

9.להורה ידוע, כי המינהל הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הגן ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה ו/או על פי החלטות של עיריית ירושלים. להורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול גנים/ כיתות.

 

10.מובהר כי פעילותה של הקייטנה מותנית בכך שהעירייה תעמיד לרשות המינהל את השטח הדרוש לשם הפעלת המסגרת. המינהל הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של העירייה/משרד החינוך או כל רגולטור אחר שלא יאפשר קיום הפעילות.

 

11.כל המוסדות בתוכנית יפעלו בהתאם לאורחות החיים העדכניים למועד פתיחת הפעילות. (הנהלים מתעדכנים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך).

 

12.המינהל הקהילתי יהיה רשאי שלא להפעיל את הקייטנה בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המינהל הקהילתי, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר, שביתה, מגיפה ו/או הנחיות רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעלה הקייטנה.

 

13.בידי המינהל שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות/התנהגותיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי ובאישור מנהלת התחום.

 

14.כל ההוצאות הכרוכות בסיוע/ ליווי צמוד לילד/ה, אינן באחריות המינהל הקהילתי ועל ההורים להסדיר את הנושא למול הגורמים הרלוונטיים.

 

15.רישום לקייטנה יעשה בתאריכים: 8-16/6/2022 לאחר מועד הרישום, יגבו דמי רישום מאוחר.

 

16.מובהר בזאת כי הרישום לקייטנת הקיץ (בוקר ללא צהרון) בשנה זאת אינו כרוך בתשלום, יחד עם זאת למינהל יש עלויות בהפעלת הקייטנה. התשלום המתקבל במינהל הינו תלוי משתתפים בפועל בקייטנה, על כן ככל שהורים ירשמו את ילדיהם לקייטנה והילדים לא ישתתפו, לא יתקבל תשלום בגינם מאת משרד החינוך ולמינהל יגרם נזק. לפיכך ועל מנת למנוע את הנזק, הורים הרושמים את ילדיהם לקייטנת הגנים של החופש הגודל מתחייבים כי ככל שלא ישלחו את ילדיהם לקייטנה, התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין פעילות חלקית.

 

17.ניתן יהיה לבטל את הרישום לקייטנה בכתב למנהל הקהילתי עד התאריך 26.6.2022 ולקבל החזר כספי בניכוי 5% מגובה דמי הביטול בהתאם להוראת החוק. לאחר המועד האמור/ תחילת הקייטנה, לא יינתן החזר. את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל לרכזת הצהרונים במתנ"ס ולאשר קבלת הדוא"ל.

 

18. לא יתבצעו שינויים בהרכבי הקבוצות ו/או קיצור או המשך ימי פעילות בקייטנה אלא על בסיס מקום פנוי בלבד ובאישור המנהל הקהילתי ומנהלת התכנית .

 

19.ילד/ה חולה
1.יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א'.

 

2.בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בקייטנה.

 

3.ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים, מחלת ילדים, פריחה, שיעול או כל מחלה אחרת. ילד שחלה בזמן שהותו בקייטנה, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהקייטנה בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. במידה וההורה לא יכול להגיע תוך שעה מרגע הקריאה עליו לדאוג למי מטעמו שייקח את הילד מהקייטנה.

 

4.ילד יוכל לשוב למסגרת רק לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים בו נשלח לביתו, וזאת ללא הופעת סימפטומים של מחלה או חום. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.

 

5.על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הקייטנה לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול או כל מוריד חום/תרופה אחרת.

 

6.כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בקייטנה יחולו על ההורים.

 

מצורף מחירון הקייטנה:

   

במסגרת קייטנת הגני החופש הגדול 

מסלול א'

3-21/7/22

יום קצר

 07:30-13:00

ללא עלות 

מסלול ב' 

1-22/7/2021

בוקר + צהרון

 07:30-16:00 

 15 ימים

כ 630 ש"ח

מסלול ג' – תוספת 5 ימים

24-28/7/22

בוקר + צהרון

08:00-16:00

5 ימים

כ 490 ₪ 

 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"